Adatkezelési tájékoztató


Jelen adatkezelési tájékoztató a Silverbourg Jewellery (Burgolits Edit) továbbiakban Silverbourg adatkezelését mutatja be, célja, hogy a vállalkozással való kapcsolatfelvétel, szerződés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, érintetteket tájékoztassa jogaikról.


1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Silverbourg (a továbbiakban csak „adatkezelő”),

Burgolits Edit Márta e.v.

székhelye: 1147 Budapest, Öv utca 140.

adószáma: 59958314-1-42

Nyilvántartási szám: 58008777

A kapcsolattartó neve: Burgolits Edit

1.2. Az adatkezelő elérhetőségei:

Kézbesítési cím: 1147 Budapest, Öv utca 140.

E-mail cím: silverbourg@gmail.com

Telefonszám: +36 30 3506757

1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.


2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

2.2. Az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeli.
Az adatkezelések meghatározott célból történnek, tárolásuk a cél eléréséig, adott esetben a hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés időtartamára vonatkoznak.

Tevékenységünk során csak a legszükségesebb adatokat kérjük el, azok megóvására kiemelt figyelmet fordítunk: az adatokat megfelelő intézkedésekkel és informatikai eszközökkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A kezelt adatokat a mindenkori lehetőségeinkhez képest naprakészen tartjuk.

16 éves kor alatti személyek adatkezelését nem végezzük.

Harmadik országba adatot nem továbbítunk.

Amennyiben az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő további adatkezelést kívánunk végezni, erről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatjuk.


3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja a vásárlás teljesítésével összefüggő adatok bekérése, üzleti kommunikáció.

Jogalapja: Általános Szerződési Feltételek teljesítése, hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás)

Érintettek köre: mindenki, aki Silverbourggal szerződésre lép

Tárolt adatok: postázási név és cím, számlázási név és cím, email cím, telefonszám

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés nem teljesíthető

3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.


4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait teljesítés időpontjától számított 1 évig (jótállás időtartama), illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).


5. A SZEMÉLYES ADATOKAT TOVÁBBÍTUNK

5.1. Do Média Kft.

Ügyfélszolgálat: H-2500, Esztergom, Kossuth Lajos u. 54/4.

Adatkezelési tájékoztató:

Továbbított adatok köre: név, email cím

5.2. Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés) 

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: Budapest 1540

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Adatkezelési tájékoztató: 

https://posta.hu/static/internet/download/Magyar_Posta_Zrt._adatkezelesi_tajekoztatoj a_20150703.pdf

Továbbított adatok köre: név, postázási cím, email cím és telefonszám


 6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az burgolits.edit@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.


7. PANASZTÉTEL HELYE, MÓDJA, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. ​

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 0613911400  
Fax: 0613911410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: http://www.naih.hu

E feltételek 2021. szeptember 20-án lépnek hatályba.Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.